Kötelezően közzétett

Všeobecné pravidlá a podmienky členstva v programe THERMALPARK CLUBCARD

1. Vernostný program THERMALPARK CLUBCARD

1.1. Vernostný program THERMALPARK CLUBCARD prevádzkuje spoločnosť THERMALPARK DS, a.s., so sídlom Gabčíkovská 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 224/T (ďalej len THERMALPARK DS, a.s.). Cieľom vernostného programu je zvýšiť kvalitu poskytovania služieb zákazníkom, ktorí pravidelne využívajú služby termálneho kúpaliska prevádzkovaného spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. (ďalej len Thermalpark) vernostný program THERMALPARK CLUBCARD umožňuje zákazníkom možnosť bezhotovostného platenia za služby a tovar v areály Thermalparku na čipové náramky alebo karty a poskytuje možnosť využitia ďalších špeciálnych ponúk a zliav

2. Členstvo a karta vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD

2.1. Členom vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá svojím podpisom na prihlasovacom formulári vyjadrila súhlas s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami členstva vo vernostnom programe. Členom sa nemôže stať obchodná spoločnosť a iné právnické osoby

2.2. Členstvo vzniká vyplnením prihlasovacieho formulára v súlade s pokynmi uvedenými na formulári a zaplatením poplatku 1,- Eur za vydanie členskej karty vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD (ďalej len „Clubcard“). Prihlasovacie formuláre sú k dispozícii v areály Thermalparku. Prihlášku je možné vy

2.3. Pre overenie riadneho vyplnenia prihlasovacieho formulára, zaregistrovania zákazníka vo vernostnom programe a vydanie Clubcard je zákazník povinný predložiť poverenému zamestnancovi Thermalparku doklad totožnost

2.4. Na základe riadne vyplneného prihlasovacieho formulára a po zaplatení poplatku za vydanie Clubcard poverený zamestnanec Thermalparku na mieste vystaví a odovzdá zákazníkovi Clubcard. V prípade vyplnenia registračného formulára online, bude Clubcard zaslaná zákazníkovi poštou. V tomto prípade k registračnému poplatku sa pripočíta aj aktuálne platné poštovné

2.5. Platnosť Clubcard je 24 mesiacov od vystavenia. Na základe platnej Clubcard nadobúda zákazník oprávnenie využívať výhody členstva vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD. Po uplynutí platnosti Clubcard je možné požiadať o vystavenie novej Clubcard. Vystavenie novej Clubcard nemá vplyv na aktuálny počet klubových bodov, ktoré sa prevedú na novú kartu

2.6. Pri zmene kontaktných alebo iných identifikačných údajov by mal každý zákazník vo vlastnom záujme informovať Thermalpark (osobne alebo e-mailom zo zadanej emailovej adresy) o zmene týchto údajov poskytnutých na prihlasovacom formulári (zmena mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla, e-mailu a pod.). V opačnom prípade nie je možné zaručiť doručenie aktuálnych zmien a informácií, alebo nemusí byť uznaná žiadosť o blokáciu Clubcard v prípade jej straty

2.7. THERMALPARK DS, a.s. je oprávnená rozhodnúť o zániku členstva držiteľa Clubcard, v prípadoch ak

  • a. držiteľ Clubcard zneužil výhody poskytované členstvom vo vernostnom programe THERMALPARK CLUBCARD
  • b. držiteľ Clubcard nedodržal návštevný poriadok Thermalparku;
  • c. držiteľ Clubcard nerealizoval žiadny nákup s Clubcard po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov
  • d. Thermalpark sa rozhodne program THERMALPARK CLUBCARD ukončiť;
  • e. držiteľ Clubcard o to písomne požiada

2.8. Držiteľ Clubcard, ktorého členstvo zaniklo a jeho Clubcard sa stala neplatnou z dôvodov uvedených v bode 2.7., stráca nárok na použitie prípadných spätných bonusov a všetkých ostatných práv a výhod plynúcich z členstva vo vernostnom programe THERMALPARK CLUBCARD

3. Platenie s Clubcard

3.1. Clubcard je nabíjacia karta, ktorú je možné nabiť priamo v pokladni Thermalparku a na recepcii Hotela THERMALPARK, poprípade v iných sezónnych predajniach v areáli Thermalparku po predložení Clubcard personálu obsluhujúcemu pokladňu

3.2. Clubcard nie je možné nabiť v bufetoch v areáli Thermalparku

3.3. Minimálna suma prvého nabitia je 20,- EUR a každého ďalšieho nabitia 10,- EUR. Nabitím karty sa na Clubcard pripisujú klubové body, za každé 1,- Eur sa pripisuje na Clubcard 1 klubový bod. Zákazník so svojimi zakúpenými klubovými bodmi môže zaplatiť cenu všetkých služieb a tovarov v areály Thermalparku s tým, že 1 klubový bod sa rovná 1,- Eur

3.4. Maximálna suma nabitia Clubcard je 1000,- EUR, teda 1000,- klubových bodov. V prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia Clubcard alebo údajov spojených s ňou, Thermalpark zodpovedá za vzniknutú škodu len do sumy 50,- Eur a to aj v prípade, ak aktuálna hodnota klubových bodov na Clubcard bola vyššia

3.5. Clubcard je možné pri každej návšteve Thermalparku spárovať s jedným alebo viacerými čipovými náramkami, ktoré následne umožňujú bezhotovostné platenie na čipový náramok za všetky služby a tovar v areály Thermalparku tak, ako keby sa používala samotná Clubcard. Pri odchode z Thermalparku a odovzdaní čipových náramkov do odberačov náramkov sa náramky deaktivujú, zostatok klubových bodov ostane na Clubcard.

3.6. V prípade neodovzdania alebo nesprávneho odovzdania náramku alebo náramkov do automatizovaných odberačov náramkov Thermalpark neručí za straty spôsobené prípadným zneužitím náramku /náramkov/ tretími osobami

3.7. Clubcard je prenosná karta a platí aj pri nasledujúcich návštevách Thermalparku

3.8. Aktuálny stav bodov na Clubcard je možné zistiť kedykoľvek na pokladniach Thermalparku po predložení Clubcard alebo čipového náramku personálu pokladne alebo priložením Clubcard alebo čipového náramku k niektorému z infoterminálov v areály Thermalparku. Aktuálny zostatok klubových bodov je uvedený aj na každom pokladničnom doklade obdržanom pri zakúpení tovaru a služieb vo vlastných alebo zmluvných predajniach Thermalparku

3.9. Držiteľ Clubcard, ktorého členstvo vovernostnom programe THERMALPARK CLUBCARD zaniklo a jeho Clubcard sa stala neplatnou, má nárok na vyplatenie protihodnoty zostatku klubových bodov vedených na jej Clubcard. Protihodnota klubových bodov sa vypláca v pokladni Thermalparku osobne majiteľovi Clubcard na jeho výslovnú žiadosť po preukázaní sa svojim platným preukazom totožnosti najneskôr do 14 dní po zániku členstva vo vernostnom programe THERMALPARK CLUBCARD. Protihodnota prípadných spätných bónusov vedených na Clubcard sa nikdy nevypláca

4. Ďalšie výhody vernostného programu THERMALPARK CLUBCAR

4.1. Používaním Clubcard pri zakúpení služieb a tovaru v Thermalparku držiteľ Clubcard má možnosť získať spätné bonusy, a to vždy podľa podmienok a pravidiel časovo limitovaných akcií zverejnených na webstránke spoločnosti Thermalpark a vyvesených pri hlavnej pokladni spoločnosti Thermalpark.

4.2. Držiteľ Clubcard má možnosť využiť aj ďalšie výhody poskytované Thermalparkom v podobe špeciálnych zliav. Vždy aktuálny zoznam služieb a tovaru, na ktoré sa špeciálne zľavy vzťahujú, sú uverejňované na webstránke spoločnosti a môžu byť zaslané prostredníctvom e-mailu držiteľom Clubcard.

5. Strata a odcudzenie Clubcard

5.1. Stratu alebo odcudzenie Clubcard je držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť v pokladni Thermalparku osobne, alebo telefonicky na tel. čísle +421 31 551 00 96. Pri nahlásení straty Clubcard je nutné uviesť meno držiteľa karty, rodné číslo, adresu a číslo Clubcard. Po nahlásení straty sa Clubcard bezodkladne zablokuje

5.2. Držiteľ Clubcard po preukázaní sa svojim platným preukazom totožnosti môže požiadať o vydanie novej, náhradnej Clubcard buď pri osobnom nahlásení straty alebo pri svojej nasledujúcej osobnej návšteve Thermalparku. Pri vystavení náhradnej Clubcard nie je nutné vypĺňať nový prihlasovací formulár. Poplatok za vystavenie novej Clubcard je 5,- EUR

5.3. Aktuálny zostatok klubových bodov na stratenej karte sa prevedie na novú kartu. Za prípadnú stratu alebo úbytok klubových bodov z karty medzi jej stratou a nahlásením zodpovedá držiteľ karty. Za neoprávnené použitie Clubcard v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia Clubcard, Thermalpark nenesie žiadnu zodpovednosť.

5.4. Držiteľ karty obdrží náhradnú Clubcard s počtom klubových bodov, ktoré sa nachádzali na stratenej Clubcard v čase jej zablokovania.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Člen vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD svojím podpisom na prihlasovacom formulári alebo vyplnením údajov online dáva Thermalparku svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v prihlasovacom formulári, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch služieb a tovaru vykonaných držiteľom Clubcard, ktoré môže Thermalpark získať (druh, množstvo služieb a tovaru, počet klubových bodov).

6.2. Držiteľ Clubcard súhlasí s tým, aby spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, a používala pre potreby priameho marketingu a informovania o novinkách a ponukách Thermalparku

6.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania členstva v programe THERMALPARK CLUBCARD. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný, avšak súhlas s použitím osobných údajov pre účely priameho marketingu možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti THERMALPARK DS, a.s

6.4. Spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

7. Všeobecné ustanovenia

7.1. Spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné pravidlá a podmienky vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD. Zmena sa môže oznámiť písomnou správou alebo zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných pravidiel a podmienok na webstránke spoločnosti (www.thermalpark.sk). Spoločnosť má právo oznámiť tieto zmeny aj iným spôsobom.

7.2. Vykonanie akejkoľvek transakcie s Clubcard po oznámení týchto zmien alebo nezaslanie písomného oznámenia držiteľa Clubcard o zániku členstva do 10 dní odo dňa oznámenia zmien sa považuje za súhlas držiteľa Clubcard s nimi

7.3. Program THERMALPARK CLUBCARD pripravila spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. s dlhodobým zámerom. Spoločnosť si však vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť program THERMALPARK CLUBCARD.

7.4. Všeobecné pravidlá a podmienky vernostného programu THERMALPARK CLUBCARD nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2017.

Türelmet kérek...